25 июля день памяти Иконы Божией Матери, именуемой "Троеручица" (VII)

25.07.2018

Икона Богородицы «Троеручица»

В IX ве­ке, во вре­мя ико­но­бор­че­ства, за рев­ност­ное по­чи­та­ние свя­тых икон пре­по­доб­ный Иоанн Да­мас­кин († ок. 780; па­мять 4 де­каб­ря) был окле­ве­тан им­пе­ра­то­ром Львом III Ис­ав­ром (717–740) пе­ред Да­мас­ским ка­ли­фом в го­судар­ствен­ной из­мене. Ка­лиф при­ка­зал от­сечь кисть ру­ки пре­по­доб­но­го и по­ве­сить ее на рын­ке. К ве­че­ру свя­той Иоанн, ис­про­сив у ка­ли­фа от­руб­лен­ную кисть, при­ло­жил ее к су­ста­ву и пал ниц пе­ред ико­ной Бо­жи­ей Ма­те­ри. Пре­по­доб­ный про­сил Вла­ды­чи­цу ис­це­лить ру­ку, пи­сав­шую в за­щи­ту Пра­во­сла­вия. По­сле дол­гой мо­лит­вы он за­дре­мал и уви­дел во сне, что Пре­чи­стая об­ра­ща­ет­ся к нему, обе­щая ско­рое ис­це­ле­ние. При этом Ма­терь Бо­жия по­ве­ле­ла ему без ле­ни тру­дить­ся этой ру­кой. Про­бу­див­шись от сна, пре­по­доб­ный Иоанн уви­дел, что ру­ка невре­ди­ма. В бла­го­дар­ность за ис­це­ле­ние свя­той при­ло­жил к иконе сде­лан­ную из се­реб­ра ру­ку, от­че­го ико­на и по­лу­чи­ла на­зва­ние «Тро­е­ру­чи­ца». По пре­да­нию, пре­по­доб­ный Иоанн на­пи­сал бла­годар­ствен­ную песнь Ма­те­ри Бо­жи­ей «О Те­бе ра­ду­ет­ся, Бла­го­дат­ная, вся­кая тварь», ко­то­рая яв­ля­ет­ся за­до­стой­ни­ком в ли­тур­гии свя­то­го Ва­си­лия Ве­ли­ко­го.

Свя­той Иоанн Да­мас­кин при­нял ино­че­ство в Лав­ре пре­по­доб­но­го Сав­вы Освя­щен­но­го и пе­ре­дал ту­да чу­до­твор­ную ико­ну. Лав­ра да­ро­ва­ла ико­ну «Тро­е­ру­чи­цы» в бла­го­сло­ве­ние свя­ти­те­лю Сав­ве, ар­хи­епи­ско­пу Серб­ско­му († 1237; па­мять 12 ян­ва­ря). Во вре­мя на­ше­ствия ту­рок на Сер­бию хри­сти­ане, же­лая со­хра­нить ико­ну, по­ру­чи­ли ее по­пе­че­нию Са­мой Ма­те­ри Бо­жи­ей. Они воз­ло­жи­ли ее на ос­ла, ко­то­рый без по­гон­щи­ка при­шел на Афон и оста­но­вил­ся пе­ред Хи­лен­дар­ским мо­на­сты­рем. Ино­ки по­ста­ви­ли ико­ну в со­бор­ном хра­ме. Во вре­мя раз­но­гла­сий при вы­бо­ре на­сто­я­те­ля Ма­терь Бо­жия бла­го­во­ли­ла Са­ма при­нять на­сто­я­тель­ство, и Ее свя­тая ико­на за­ня­ла игу­мен­ское ме­сто в хра­ме. С тех пор в Хи­лен­дар­ской оби­те­ли из­би­ра­ет­ся толь­ко на­мест­ник, а ино­ки, по мо­на­стыр­ско­му обы­чаю, по­лу­ча­ют от свя­той ико­ны бла­го­сло­ве­ние на все по­слу­ша­ния.

 

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица»

глас 4

Днесь всеми́pная pа́дость возсия́ нам ве́лия:/ даpова́ся святе́й Гоpе́ Афо́нстей/ цельбоно́сная Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на,/ со изобpаже́нием тpичи́сленно и неpазде́льно пpечи́стых pук Твои́х,/ в пpославле́ние Святы́я Тpо́ицы,/ созыва́еши бо ве́pных и моля́щихся Тебе́ о сем позна́ти,/ я́ко двема́ Сы́на и Го́спода деpжи́ши,/ тpе́тию же яви́ на пpибе́жище и покpо́в чту́щих Тя,/ от вся́ких напа́стей и бед избавля́ти,/ да вси, пpитека́ющии к Тебе́ ве́pою пpие́млют неоску́дно от всех зол свобожде́ние,/ от вpаго́в защище́ние,/ сего́ pа́ди и мы вку́пе с Афо́ном вопие́м:// pа́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица»

глас 4

Днесь све́тло красу́ется ца́рствующий град Москва́,/ име́ющи в себе́, о Всеми́лостивейшая, всея́ тва́ри Честне́йшая,/ Засту́пнице на́ша Де́во Богоро́дице,/ честны́й о́браз Тво́й,/ и́мже подсо́лнечныя концы́ земли́ удивля́еши/ и мир ми́рови да́руеши,/ во о́браз бо Святы́я Тро́ицы явля́еши трие́ ру́це:/ двема́ у́бо Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, но́сиши,/ тре́тиею от напа́стей и бед/ ве́рно к Тебе́ прибега́ющих избавля́еши,/ и от потопле́ния изыма́еши,/ и всем поле́зная да́руеши,/ и преподо́бному Михаи́лу Малео́нскую го́ру показа́,/ и всех всегда́ ми́луеши,/ честно́ю ри́зою Свое́ю покрыва́еши жи́тельство сие́/ и вся гра́ды и страны́ на́ша, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Обра́дованная.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица»

глас 4

Я́ко звезда́ светозаря́ющая,/ из Се́рбии на Афо́н чуде́сно прии́де/ всечестна́я ико́на Твоя́ Троеру́чица,/ ю́же оби́тель Хиланда́рская благогове́йно восприе́мши,/ я́ко Боже́ственный дар свы́ше,/ прославля́ет Тя, Влады́чицу,/ и уми́льно вопие́т:/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,// но пребу́ди с на́ми во ве́ки.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица»

глас 8

Днесь весе́лое наста́ ны́не Твое́ торжество́, Богома́ти Пречи́стая,/ вси́ ве́рнии испо́лнишася ра́дости и весе́лия,/ я́ко сподо́бльшеся изря́дно воспе́ти/ преди́вное явле́ние честна́го о́браза Твоего́/ и ро́ждшагося из Тебе́ Младе́нца, и́стинна же Бо́га,/ Его́же двема́ рука́ма объе́млеши,/ и тре́тиею от напа́стей и бед нас изыма́еши,// и избавля́еши от всех зол и обстоя́ний.

Ин кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица»

глас 3

Де́ва днесь благоволе́ние к нам явля́ет,/ Гора́ же Афо́н благодаре́ние Ей прино́сит,/ А́нгели и и́ноцы славосло́вят,/ Троеру́чица из Се́рбии чуде́сно путеше́ствует:/ нас бо ра́ди прии́де// и всели́ся во святу́ю оби́тель Хиланда́рскую.

Величание Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица»

Велича́ем Тя,/ Пренепоро́чная Де́во,/ и чтим чудеса́ о́браза свята́го Твоего́,/ трех пречи́стых рук Твои́х явле́ние// в сла́ву Божества́, в Тро́ице Бо́га на́шего.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица»

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, ве́лие чу́до свято́му Иоа́нну Дамаски́ну яви́вшая, я́ко ве́ру и́стинную – наде́жду несумне́нную показа́вшему! Услы́ши нас, гре́шных, пред чудотво́рною Твое́ю ико́ною усе́рдно моля́щихся и прося́щих Твоея́ по́мощи: не отри́ни моле́ния сего́ мно́гих ра́ди прегреше́ний на́ших, но, я́ко Ма́ти милосе́рдия и щедро́т, изба́ви нас от боле́зней, скорбе́й и печа́лей, прости́ соде́янныя на́ми грехи́, испо́лни ра́дости и весе́лия всех, чту́щих святу́ю ико́ну Твою́, да ра́достно воспое́м и любо́вию просла́вим и́мя Твое́, я́ко Ты еси́ от всех родо́в избра́нная и благослове́нная во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица»

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Богоро́дице Мари́е! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю ико́ною Твое́ю, воспомина́юще пресла́вное чу́до Твое́, исцеле́нием усе́ченныя десни́цы преподо́бнаго Иоа́нна Дамаски́на, от ико́ны сей явле́нное, его́же зна́мение доны́не ви́димо есть на ней, во о́бразе тре́тия руки́, ко изображе́нию Твоему́ приложе́нныя. Мо́лимся Ти и про́сим Тя, Всеблагу́ю и Всеще́друю ро́да на́шего Засту́пницу: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и я́коже блаже́ннаго Иоа́нна, в ско́рби и боле́зни к Тебе́ возопи́вшаго, услы́шала еси́, та́ко и нас не пре́зри, скорбя́щих и боле́знующих ра́нами страсте́й многоразли́чных, не пре́зри, усе́рдно к Тебе́ от души́ сокруше́нныя прибега́ющих. Ты зри́ши, Госпоже́ Всеми́лостивая, не́мощи на́ша, озлобле́ние на́ше, нужду́, во Твое́й по́мощи потре́бу, я́ко отвсю́ду врази́ окружа́ют нас, и несть помога́ющего, ниже́ заступа́ющаго, а́ще не Ты умилосе́рдишися о нас, Влады́чице. Ей, мо́лим Ти ся, вонми́ гла́су боле́зненному на́шему и помози́ нам святооте́ческую Правосла́вную ве́ру до конца́ дней на́ших непоро́чно сохрани́ти, во всех за́поведех Госпо́дних неукло́нно ходи́ти, покая́ние и́стинное о гресе́х на́ших всегда́ Бо́гу приноси́ти и сподо́битися ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего. Его́же умоли́ за нас ма́тернею моли́твою Твое́ю, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да поми́лует нас по вели́цей и неизрече́нной ми́лости Свое́й. О, Всеблага́я! Услы́ши нас и не лиши́ нас по́мощи Твоея́ держа́вныя, да, Тобо́ю спасе́ние получи́вше, воспое́м и просла́вим Тя на земли́ живы́х и Ро́ждшагося от Тебе́ Искупи́теля на́шего, Го́спода Иису́са Христ́а, Ему́же подоба́ет сла́ва и держа́ва, честь и поклоне́ние, ку́пно со Отце́м и Святы́м Ду́хом, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.