17 сентября день памяти Святого пророка Боговидца Моисея, Иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина» (1680)

17.09.2020

СВЯТОЙ ПРОРОК БОГОВИДЕЦ МОИСЕЙ

Ве­ли­кий про­рок и за­ко­но­да­тель из­ра­иль­тян про­ис­хо­дил из ко­ле­на Ле­ви­и­на. Ро­дил­ся в Егип­те при­бли­зи­тель­но в 1570 го­ду до Р. X. и вос­пи­тан до­че­рью фа­ра­о­на. Во всех сво­их на­чи­на­ни­ях и по­ступ­ках Мо­и­сей яв­лял­ся ору­ди­ем в ру­ках Все­выш­не­го. Мо­и­сей был че­ло­ве­ком, ко­то­ро­му Бог от­крыл тай­ны бы­тия: со­тво­ре­ние ми­ра и че­ло­ве­ка. На го­ре Си­най­ской он при­нял от Бо­га 10 за­по­ве­дей Его. Си­лой Бо­жи­ей тво­рил ве­ли­кие зна­ме­ния и чу­де­са. Пре­ста­вил­ся 120-ти лет в стране Мо­авит­ской. По­гре­бен в до­лине близ Веф­фе­го­ра, но «ни­кто не зна­ет ме­ста по­гре­бе­ния его да­же до се­го дня» (Втор.34:6).

О жиз­ни Мо­и­сея по­вест­ву­ют кни­ги Биб­лии – Ис­ход, Чис­ла и Вто­ро­за­ко­ние.

Тропарь пророка Моисея, глас 2

Проро́ка Твоего́ Моисе́я па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь пророка Моисея, глас 2

На высоту́ доброде́телей возше́л еси́, проро́че Моисе́е;/ и сего́ ра́ди сподо́бился еси́ ви́дети сла́ву Бо́жию./ Скрижа́ли благода́тныя Зако́на прия́т,/ и начерта́ний благода́ть в себе́ нося́,/ и проро́ков был еси́ честна́я похвала́,// и благоче́стия вели́кое та́инство.

Кондак пророка Моисея, глас 2

Лик проро́ческий с Моисее́м и Ааро́ном весе́лием днесь весели́тся,/ я́ко коне́ц проро́чествия их на нас испо́лнися;/ днесь сия́ет Крест, и́мже нас спасл еси́.// Тех моли́твами Христе́ Бо́же поми́луй нас.

 

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неопалимая Купина», глас 4

И́же во огни́ купины́ неопали́мыя, дре́вле Моисе́ем ви́денныя,/ та́йну воплоще́ния Своего́ от неискусобра́чныя Де́вы Мари́и Прообразова́вый,/ Той и ны́не, я́ко чуде́с Творе́ц и всея́ тва́ри Созда́тель,/ ико́ну Ея́ святу́ю чудесы́ мно́гими просла́ви,/ дарова́в ю́ ве́рным во исцеле́ние неду́гом/ и в защище́ние от о́гненнаго запале́ния./ Сего́ ра́ди вопие́м Преблагослове́нней:/ наде́ждо христиа́н, от лю́тых бед, огня́ и гро́ма изба́ви на Тя упова́ющия// и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко милосе́рда.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неопалимая Купина», глас 4

И́же в Купине́, огне́м горя́щей и несгора́емой,/ показа́вый Моисе́ови Пречи́стую Твою́ Ма́терь, Христе́ Бо́же,/ Огнь Божества́ неопа́льне во чре́ве прии́мшую,/ и нетле́нну по Рождестве́ пребы́вшую:/ Тоя́ моли́твами пла́мене страсте́й изба́ви нас,/ и от о́гненных запале́ний град Твой сохрани́,// я́ко Многоми́лостив.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неопалимая Купина», глас 8

Предочи́стим чу́вствия душ и теле́с на́ших,/ да ви́дим та́инство Боже́ственное,/ о́бразно явле́нное дре́вле вели́кому во проро́цех Моисе́ю купино́ю,/ горе́вшею огне́м и не сгара́вшею,/ в не́йже Твоего́ безсе́меннаго Рождества́, Богоро́дице, предвозвеще́ние испове́дуем,/ и, благогове́йно покланя́ющеся Тебе́/ и Ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су на́шему, со стра́хом вопие́м:// ра́дуйся, Влады́чице, Покро́ве, и Прибе́жище, и Спасе́ние душ на́ших.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неопалимая Купина»

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Припа́даем и поклоня́емся Тебе́ пред свято́ю и пречестно́ю ико́ною Твое́ю, е́юже ди́вны и пресла́вны чудеса́ содева́еши, от о́гненнаго запале́ния и молниено́снаго гро́ма жили́ща на́ша спаса́вши, неду́жныя исцеля́еши и вся́кое благо́е проше́ние на́ше во бла́го исполня́еши. Смире́нно мо́лим Тя, всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице, сподо́би ны немощны́я и гре́шныя Твоего́ Ма́терняго уча́стия и благопопече́ния. Спаси́ и сохрани́, Влады́чице, под кро́вом ми́лости Твоея́ Це́рковь Святу́ю, оби́тель сию́, всю страну́ на́шу правосла́вную, и вся ны припа́дающия к Тебе́ с ве́рою и любо́вию, и умиле́нно прося́щия со слеза́ми Твоего́ заступле́ния. Ей, Госпоже́ Всеми́лостивая, умилосе́рдися на нас, обурева́емых греха́ми мно́гими и не иму́щих дерзнове́ния ко Христу́ Го́споду, проси́ти Его о поми́ловании и проще́нии, но Тебе́ предлага́ем к Нему́ на умоле́ние Ма́терь Его́ по пло́ти: Ты же, Всеблага́я, простри́ к Нему́ Богоприи́мнии ру́це Твои́ и предста́тельствуй за нас пред Бла́гостию Его́, прося́ще нам проще́ния прегреше́ний на́ших, благоче́стнаго ми́рнаго жития́, благи́я христиа́нския кончи́ны, и до́браго отве́та на стра́шнем Суде́ Его́. В час же гро́знаго посеще́ния Бо́жия, егда́ огне́м возгоря́тся до́мы на́ша, или молниено́сным гро́мом устраша́еми бу́дем, яви́ нам ми́лостивное Твое́ заступле́ние и держа́вное вспоможе́ние: да спаса́еми всеси́льными Твои́ми ко Го́споду моли́твами вре́меннаго наказа́ния Бо́жия зде избе́гнем и ве́чное блаже́нство ра́йское та́мо унасле́дуем: и со все́ми святы́ми воспое́м Пречестно́е и Великоле́пное и́мя поклоня́емыя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ ве́лие к нам милосе́рдие, во ве́ки веко́в. Ами́нь.